ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ท่อระบายน้ำ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ท่อระบายน้ำเพื่อขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งต่าง ๆ คัดกรองทั้งหมดรวมอยู่ในท่อระบายน้ำทิ้ง

ระบบระบายน้ำเสีย (Sewerage System) เป็นระบบที่รวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำน้ำเสียเหล่านั้นไปบำบัดหรือระบายทิ้งยังแหล่งรองรับน้ำทิ้งที่ต้องการ