ระบบรดน้ำต้นไม้ที่ได้รับความนิยมนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 1. ระบบรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็ก 2. ระบบรดน้ำต้นไม้ขนาดกลาง และ 3. ระบบรดน้ำต้นไม้ขนาดใหญ่