คาปาซิเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมประจุไฟฟ้า หรือคายประจุไฟฟ้า โดยมีวิธีการเลือกคาปาซิเตอร์ให้ถูกวิธี