การขอมิเตอร์น้ำสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก็คือ จะต้องมีการแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของสถานที่ ที่ต้องการจะติดตั้งและต้องรู้เงื่อนไขต่าง ๆ

การขอใช้น้ำประปา สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอติดตั้งได้จากการประปานครหลวง และสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ สามารถขอติดตั้งได้จากการประปาส่วนภูมิภาค