วิธีการขอใช้มิเตอร์น้ำ

เมื่อเราซื้อบ้าน นอกจากที่เราจะต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในบ้านก่อนที่จะเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาภายในบ้าน

โดยการขอใช้น้ำประปา สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอติดตั้งได้จากการประปานครหลวง และสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ สามารถขอติดตั้งได้จากการประปาส่วนภูมิภาค 

วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการในการขอมิเตอร์น้ำประปาว่า การขอมิเตอร์น้ำประปานั้นมีขั้นตอนอะไร? และเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรในการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา? 

 1. การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปากับการประปานครหลวง

ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ
 2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
 1. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)
 2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
 1. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)
 1. การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ที่ต้องการขอติดตั้งใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอแบบคำขอใช้น้ำประปาได้ที่ กปภ.ทุกสาขา หรือดาวน์โหลดแบบคำขอผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pwa.co.th โดยกรอกแบบคำขอและยื่นแบบคำขอพร้อมด้วยหลักฐานที่ กปภ. สาขาในพื้นที่ที่ต้องการขอใช้น้ำประปา นอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแสกนผ่าน QR Code

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง

ในกรณีผู้ขอใช้น้ำมีสัญชาติไทย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ขอติดตั้งประปา (กรณีสถานที่ขอติดตั้งกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนละสถานที่กัน)
 3. กรณีผู้ขอใช้น้ำไม่ใช่เจ้าบ้าน หรือ เจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดา มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้าน หรือ เจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง
 4. หนังสือ หรือ เอกสารใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังไม่ได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน
 5. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.
 6. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการ หรือ เจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.

ในกรณีผู้ขอใช้น้ำไม่มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ) ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
 3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ
 4. อื่นๆ (ถ้ามี) การขอใช้น้ำจะมอบอำนาจให้กระทำการแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือ หลักฐานแสดงตนอื่นของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อ กปภ.สาขา

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์