NPSH (Net Positive Suction Head) นั้นเป็นค่าการสูญเสียของแรงดันที่เกิดขึ้นภายในเครื่องสูบ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาปั๊มน้ำดูดน้ำไม่ขึ้น หรือ หากดูดน้ำขึ้นก็จะทำให้การเกิด Cavitation