มาตรฐานของการวางท่อประปาภายในบ้าน คือ การติดตั้งระบบท่อประปาที่มีมาตรฐาน มอก. เพื่อจ่ายน้ำที่ได้มาตรฐานจากการประปาฯ ไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในบ้านได้