ระบบผลิตน้ำประปา คือ การนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างห้วย, หนอง, คลอง และบึง นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ ซึ่งน้ำที่ได้จะสามารถนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมได้