ระบบประปาหมู่บ้าน ช่วยติดตั้งแหล่งกระจายน้ำขนาดเล็กที่เรียบง่าย เพื่อจัดหาน้ำดื่มให้กับหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก ๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากแหล่งน้ำในเมือง

ระบบประปาหมู่บ้าน คือ ระบบผลิตน้ำประปาที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบประปาที่มาจากแหล่งจ่ายน้ำประปาโดยตรง โดยใช้น้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติ นำมาเข้าระบบจนสะอาด และสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้