แหล่งน้ำสำหรับระบบประปาสามารถมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติหลายประเภท โดยมีวิธีการจัดหาต่าง ๆ

ะบบประปาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบทบาทที่สำคัญ

ระบบประปามีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองต่อความต้องการและสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือพื้นที่ที่ใช้บริการ สามารถแบ่งระบบประปาออกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ ระบบประปาชุมชน, ระบบประปาส่วนบุคคล, และระบบประปาเมือง

ระบบประปามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ระบบประปาได้วิวัฒนาการมาเป็นอย่างมาก