ระบบผลิตน้ำประปา คือ การนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างห้วย, หนอง, คลอง และบึง นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ ซึ่งน้ำที่ได้จะสามารถนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมได้

ระบบประปามีส่วนสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่ทำการจ่ายน้ำที่สะอาดไปยังจุดที่ใช้งานต่าง ๆ ในปริมาณ และแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน