ระบบ Bypass เป็นระบบของท่อประปาที่ใช้เชื่อมต่อกับปั๊มน้ำภายในบ้าน เพื่อใช้ในเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบ Bypass จะทำการส่งน้ำประปาสำรองที่มีอยู่ออกมาให้เราใช้ในกรณีฉุกเฉิน