การขอใช้น้ำประปา สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอติดตั้งได้จากการประปานครหลวง และสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ สามารถขอติดตั้งได้จากการประปาส่วนภูมิภาค