งานระบบสุขาภิบาล คือ ระบบการจัดการน้ำในอาคารทั้งหมดทั้งเข้าและออกนอกตัวอาคาร ระบบที่น้ำจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพทั้งก่อนเข้าและออกนอกตัวอาคาร ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อตัวอาคารในแง่การจัดการระบบน้ำภายใน และภายนอกอาคาร