แบริ่งสำหรับปั๊มน้ำจะใช้สำหรับใช้รองรับเพลาให้เที่ยงตรงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน ทำหน้าที่ในการถ่วงน้ำหนักระหว่างตัวปั๊มกับมอเตอร์