หัวขับวาล์ว มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 1. หัวขับวาล์วชนิดใช้มือเปิด – ปิด 2. หัวขับวาล์วลม 3. หัวขับวาล์วชนิดไฟฟ้า 4. หัวขับวาล์วชนิดไฮดรอลิก และ 5. หัวขับวาล์วชนิดสปริง