Flow Meter (โฟลมิเตอร์) คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหลผ่านท่อหรือราง