การปรับใช้ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ที่คุ้มค่า จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานบางอย่างในการออกแบบ และกำหนดขนาดทุกองค์ประกอบของระบบ

ควรเลือกขนาดปั๊มน้ำและแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับระดับความลึกของบ่อน้ำและปริมาณในการใช้งาน ซึ่งต้องมีวิธีคำนวนการใช้กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมตามขนาดของปั๊ม