หน้าที่การทำงานของเช็ควาล์วที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างาน และวิธีการติดตั้งเช็ควาล์วให้มีประสิทธิภาพ