เครื่องมือวัดค่า pH ของน้ำเพื่อวัดค่าไฮโดรเจน โดยจะมีการระบุค่าความเป็นกลาง กรด หรือด่าง ซึ่งมีหลายแบบเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม