กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำนั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 1. มีสิ่งอุดตันภายในท่อน้ำ 2. ยาแนวรอบฐานโถส้วมไม่ดี 3. ไม่มีการติดตั้ง P – Trap ในท่อน้ำทิ้ง 4. วางระบบท่อน้ำไม่ดี