บอลวาล์ว คือ วาล์วที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิดของของเหลว โดยส่วนประกอบสำคัญหลัก ๆ ของบอลวาล์ว สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้