สารแขวนลอย เป็นสารเนื้อผสมที่เราสามารถมองเห็นอนุภาคของสารที่ลอยกระจายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งด้วยตาเปล่าได้ อีกทั้งหากตั้งทิ้งไว้ก็จะเกิดการตกตะกอนของสารแขวนลอยนั้น ๆ