การแก้ปัญหาน้ำบ่อปลาเขียวเบื้องต้น จะต้องคำนึงถึงระบบหมุนเวียนที่เหมาะสมกับขนาดของบ่อ และวิธีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ