สาเหตุของปั๊มน้ำไม่ทำงานที่พบได้บ่อยครั้งของผู้ติดตั้งปั๊มน้ำภายในครัวเรือน สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้เบื้องต้น ก่อนทำการเรียกช่าง