การรดน้ำให้พืช ต้องคำนึงถึงความต้องการน้ำของพืช ลักษณะการดูดน้ำของพืชแต่ละชนิด ความชื้นในดิน จนถึงระบบการให้น้ำ