แทงค์น้ำมีหน้าที่สำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน การเลือกแทงค์น้ำที่มีความเหมาะสมกับบ้านจึงมีความสำคัญมาก ต้องคำนึงถึงปัจจัยอย่าง ๆ อย่าง เพื่อให้น้ำเพียงพอและเหมาะสมกับพื้นที่