แม้ว่าส่วนสำคัญอย่างรากจะอยู่ในน้ำตลอดเวลาแต่ต้นไม้เหล่านี้ ก็สามารถเติบโตได้
อย่างงดงาม รวมถึงช่วยปกป้องภัยจากน้ำท่วมได้