การติดตั้งรางน้ำฝน เป็นการติดตั้งภายนอกบ้านและอาจส่งเสียงขณะติดตั้ง จึงควรมีการเตรียมการโดยกำหนดเวลาการติดตั้งที่ชัดเจน รวมถึงแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจร่วมกันหากมีเสียงรบกวน