สิ่งสำคัญในการทำงานช่างอันดับแรก คือ เรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องกลต่าง ๆ