การใช้งานปั๊มน้ำแบบผสมผสาน คือการเลือกนำปั๊มน้ำที่ใช้สูบน้ำบาดาล มาเลือกใช้ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานในครัวเรือน