การบำรุงรักษาท่อประปา สิ่งที่ต้องตรวจสอบหลัก ๆ ก็คือ ท่อประปา, เครื่องสูบน้ำ, มาตรวัดน้ำ และถังเก็บน้ำ โดยถังเก็บน้ำควรล้างทำความสะอาดทุก 6 เดือน