สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ใจคือ ปั๊มน้ำควรสะอาด และอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีตลอดเวลาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ