รู้จักประโยชน์ของการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้งาน และวิธีที่จะช่วยสร้างบ่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้งานในช่วงหน้าแล้งของชาวเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน