Pipe เป็นท่อกลวงทรงกระบอก นิยมนำมาใช้ในการส่งของไหลเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำ และ Tube เป็นท่อกลวงที่มีรูปร่างหลากหลายแบบ ที่สามารถส่งของไหลได้หลากหลายประเภทกว่า