Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) เป็นอุปกรณ์ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำ อากาศ หรือ ก๊าช โดยวาล์วชนิดนี้จะมีส่วนประกอบที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือ ขดลวดพันแม่เหล็ก