หากการตรวจเช็คด้วยมัลติมิเตอร์แล้วให้สังเกตการขยับเวลาวัด ถ้าวัดแล้วมัลติมิเตอร์เกิดการขยับ นั่นหมายความว่า มอเตอร์ปกติ แต่หากวัดแล้วเกิดการนิ่ง แสดงว่ามอเตอร์อาจพัง