สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ที่ควรต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน