ระบบดับเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในอาคาร อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญคือ หัวปริงเกอร์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ช่วยลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินได้