มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือที่เรียกว่า ดี ซี มอเตอร์ สามารถแบ่งออกตามจำนวนเฟสของกระแสไฟฟ้า และมีส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต่างๆ