การเลือกซื้อสายฉีดชำระ ควรเลือกซื้อจากลักษณะห้องน้ำที่จะไปติดตั้ง นอกจากนี้ ยังรวมถึงลักษณะวัสดุของสายฉีดชำระ แรงดันน้ำ ความยาวของสาย ควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานและห้องน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายต้องจ่ายเพิ่มหากเกิดการชำรุดเสียหาย