เหตุผลที่จะต้องมีการติดตั้งระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ก็เพื่อที่สมาชิกทุกคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ขาดแคลนน้ำ และมีสุขอนามัยที่ดี