การรวมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานเข้ากับระบบการจัดการน้ำถือเป็นศักยภาพสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ากับกระบวนการที่ใช้น้ำมาก เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำ การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล การบำบัดน้ำเสีย การเก็บน้ำฝน การชลประทาน และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เราสามารถปรับการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ผลิตพลังงานสะอาด การน้อมรับแนวทางนี้ก่อให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม