ทุกส่วนทำหน้าที่รวมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสุขาภิบาลภายในดำเนินการอย่างราบรื่น หากไม่อยากให้เกิดปัญหาต้องวางระบบประปาให้ดี