การติดตั้งปั๊มน้ำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานแรงดัน งานประปาหรือระบบน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้จึงต้องเป็นอุปกรณ์สำหรับงานเหล่านี้โดยเฉพาะ