การเงินและการลงทุนในระบบประปาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบน้ำที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้ ความท้าทายและโอกาสในการลงทุนในระบบประปามีดังนี้