การบำบัดน้ำเสียมีเทคนิคและกระบวนการหลายอย่างที่ใช้เพื่อลดหรือกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียก่อนปล่อยกลับสู่สิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ นี่คือรายละเอียดของเทคนิคและกระบวนการหลักที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย