การจัดหาน้ำเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ กระบวนการนี้รวมถึงการค้นหาแหล่งน้ำธรรมชาติ, การสูบน้ำ, การกรอง, และการบำบัดน้ำเพื่อให้น้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับการบริโภคและการใช้งานอื่นๆ