การบำบัดน้ำเสียมี 2 แบบคือ แบบเติมอากาศ และแบบไร้อากาศ ซึ่งระบบบำบัดแบบเติมอากาศจะบำบัดน้ำได้ดีกว่า และยังไม่มีมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม