การจัดการน้ำในเมืองใหญ่มีทั้งความท้าทายและโอกาสที่สำคัญ ความหนาแน่นของประชากรและการขยายตัวของพื้นที่เมืองทำให้เกิดความต้องการที่สูงสำหรับทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน นี่คือหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในเมืองใหญ่

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการน้ำกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ มลพิษน้ำ และความจำเป็นในการใช้น้ำอย่างยั่งยืน นี่คือบางส่วนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ: